top of page

Korets utvalg

Koret trenger utvalg/prosjekt for det meste

Nedenfor på siden finner du en oversikt over de forskjellige utvalg/prosjekt i Song og Spelkorlaget.

Utvalg og prosjekter. Versjon 21.03.19

 

ITKD’s Efterf.& Søn

& Søn blir valgt på Årsmøte, og han utnevner sitt styre.

ITKD’s Efterf.& Søn er korets ledelse som styrer og bestemmer korets daglige drift og fremtid.

Styret skal ha kontroll på økonomi, manntall og den musikalske utvikling og konsertprogrammet.

Prinsipielle spørsmål blir avgjort på Årsmøter.

 

Styret kan lage nye utvalg eller ta bort utvalg.

Utvalgene lager arbeidskomitéer og utnevner posisjoner som har en spesifikk oppgave.

 

 

For inneværende periode har vi følgende utvalg og prosjekt:

 

Markedsutvalget

Formann: Ove Nordstokke. Setteformann: Svein Kverneland

Hensikt: Utvalget skal arbeide med å skaffe nye – og beholde de faste sponsorer til Spelkorlaget. Vi skal gjennomføre egne markedsføringstiltak og bistå andre utvalg med markedsføringsaktiviteter.

De viktigste aktivitetene er knyttet til nyrekruttering og salg av konserter.

 

Musikkutvalget

Formann: Oskar Moen.  Setteformann: Helge Henriksen

Hensikt: MU skal ivareta Korets musikalske profil og utvikling ved å arbeide for fornying og kvalitet i repertoaret i samarbeid med MUS leder. MU har førstelinjeansvar ved opptak av nye prøvemedlemmer.  MU skal kvalitet sikre hver kandidat sine musikalske evner og profil i forhold til korets ånd, og derav fremme anbefaling om opptak som prøvemedlem.  MU skal utnevne fadder for prøvemedlemmer, og ta en kvalitetssjekk etter endt prøveperiode før endelig medlemskap anbefales.  MU skal godkjenne, foreslå og arrangere konserter og opptredener med tilhørende årsplan for koret, og ved dette bidra til koret sin økonomi gjennom honorarer for opptrendene. 

 

Sosialutvalget

Formann: Arild Stavnem. 

Hensikt: Utvalget skal arbeide for å fremme det sosiale miljøet i Spelkorlaget. Årets største evenement er selvfølgelig Årsmøte III festen som blir avhold lørdagen etter Årsmøte III. For øvrig så har det blitt tradisjon å, sammen med de verneverdige, å organisere bursdagsfeiring 8. mars samt siste øvelse før jul.

 

Reiseutvalget

Formann: Arnt Olav Hjelmeland. Setteformann: 

Hensikt: Reiseutvalget har som hensikt å arrangere turer for medlemmene av Song og Spelkorlaget sammen med ledsagere. Tradisjonelt har det vært arrangert en årlig vårtur. Denne har vært lagt til lokalområder, eller til Danmark. Disse vårturene har vært erstattet av Jubileumsturer da koret var 10 år og 20 år. Deretter har det vært arrangert Jubileumsurer hvert 5. år. Etter en avstemming i koret i 2015 ble det besluttet at kortur skulle arrangeres hvert annet år. I året 2019 er koret 35 år. Årets Jubileumstur vil gå til Budapest.

 

Transportutvalget

Formann: Johannes Nybø. Setteformann: Rolf Ladsten 

Hensikt: Transportutvalget har ansvar for transport av korets utstyr
i forbindelse med opptredener og konserter.

 

 

 

 

De Verneværdige

Formann: Bernhard Randulff. Setteformann: Ole Øivind Midtun

Hensikt: Verneværdige ble dannet som et resultat av at noen sangere i koret ønsket å trappe ned aktiv sang i SOS, men samtidig beholde den sosiale kontakten med koret. Medlemskap til Verneværdige må søkes om. Søknaden vurderes opp mot sangerens tidligere medlemskap i SOS. På den måten fremstår Verneværdige som en gruppe med lang erfaring fra aktiv deltakelse som sanger i SOS. Verneværdige holder kontakten med koret ved frammøte på øvelsene (den første i måneden). I tillegg er Verneværdige aktive med å arrangere sosiale aktiviteter. Noen er tilrettelagt for Verneværdige, mens andre er tilrettelagt for hele koret. Sosialutvalget i SOS er en fin medspiller på dette punktet. Leder for Verneværdige har for tiden tittel 4. Konservator. Med seg i et selvbestaltet styre, kalt Koratorie, har 4. Konservator med seg en Korator.  Alle Verneværdige er medlemmer i SOS med de rettigheter som derav følger.

 

Kabel og snelleutvalget

Formann: Einar Nysted. Setteformann: Kristian Sandvik

Hensikt: Å sørge for at det er utstyr PA, gitar forsterkere, piano, synt, og solo og kor mikrofoner med diverse stativ og ledninger er i god stand for øvelser og konserter. Koret skal ha lydutstyr til å l arrangere intimkonserter og utekonserter og kunne presentere koret iht spilleliste. For større konserter som Syng med oss o.l. bruker vi lydteknikere med innleid teknisk lyd og lys.

 

 

Korets Allmennyttige Fond

Formann: Paul Henriksen. Setteformann: Arne Martin Paulsen 

Hensikt: Å innstille på utdeling av passende summer til verdig trengende helst i forbindelse med aktiviteter fremskyndet av korets medlemmer, korets utvalg eller styrende organer. Innspill fra andre med tilknytning til Song & Spelkorlaget kan også vurderes. 

 

 

Utvalget for avfeiring av grunnlovsdagen o.a.

Formann: Klaus Motland. Setteformann: Egil Oddvar Stadnes

Hensikt: I andledning av avfeiringer av gunnloven gitt i Kongeriget Norges Grundlov, given av Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 og nu, i anledning af Song og Spelkorlaget av 8 Mars & søn, koret med egen radiators sin avfeiring av grunnlovsdagen, skal der besørges:

 • Innmelding av SOS til folketoget ca mars / april 

 • Sørge for en dertil egnet appelør som punktlig stiller opp 15:03 i bakgården på Drøvelens hus på selveste 17de Mai og gir en dertil egnet appell.

 • Pynting av snelle og kabel utvalget sin rigga tralle med bjørkebuskervekster med blader  

 • Der skal også besørges for å henges opp Norske flagg 

 

 

Det Fusjonerte Lue og Bekledningsutvalget

Formann: Arne Martin Paulsen. Setteformann: Svein K Jacobsen 

Hensikt: Utvalget sin hovedoppgave er å påse at den enkelte sanger og musiker, når det kreves, er iført fulle pontifikalier, og ved andre arrangement er iført det antrekk som blir meddelt i hvert enkelt tilfelle. Med fulle pontifikalier menes følgende:

 • Hvite sko

 • Hvite strømper

 • Smoking. Forhåndsdispensasjon til alternativt antrekk kan gis av utvalget.

 • Hvit skjorte

 • Grønn sløyfe som bestemt av utvalget

 • Burgunder/rødt cumberbånd

 • Sangerlue med det (over)trekk som er bestemt av utvalget

 • Hvit noteveske. Dispensasjon kan gis når instrumentale begrensninger tilsier det.

 

  De Verneværdiges antrekk faller utenfor utvalgets mandat.

 

 

Husutvalget

Formann: Svein K. Jacobsen. Sette formann Einar Fjermestad

Hensikt: Husutvalget har som formål å forvalte og drive Drøvelens Hus i henhold til leieavtale/kontrakt mellom IKDT og Huseier. Husutvalget skal sørge for at lokalene er en trivelig plass å holde øvelse og å være under festlige anledninger

Organisering

 • Det er utarbeidet et eget organisasjonskart som viser fordeling av arbeidsoppgaver som ledes av Husmannen.

Drift og vedlikehold

 • Innenfor drift og vedlikehold ligger det planlegging av dugnad, og alle former for vedlikehold eller oppgradering av lokalene samt utsmykking, skapforvaltning, monterforvaltning etc. 

Forsyning

 • Innenfor forsyning ligger alle former for innkjøp av lett og tung mjukning, I tillegg innkjøp, vask og vedlikehold av alle hjelpemidler som trenges for å drifte lokalene.

Forvaltning

 • Forvaltning dekker alle former for oppretting av kjøreplaner, utleie av lokalene, rydding av lager, juletre innkjøp, oppsetting pynting og fjerning 

 

 

Rekruteringsutvalget (new blood)

Formann: Jochen Mueller. Setteformann Håkon Mandt. Settesetteform: Knut Lima

Hensikt: Utvalget skal arbeide hardt og møysommelig for at rekruttere og integrere nye syngende og sosiale medlemmer for korets fremme.

Syng Med Oss

Formann: Bjørn Olav Vaaga

Hvert år arrangerer koret Syng Med Oss i Stavanger konserthus med Stavanger Lions. Dette er korets viktigste prosjekt.

bottom of page