top of page

& Søn

EA020CC3-3C00-41E6-A19F-2B4F24E989C7_1_1

Bjørn Olav Vaaga

Dagens & Søn

 

Koret ledes i dag av Bjørn Olav Vaaga, som på Årsmøte ble valgt til Song og Spelkorlagets nye & Søn.. Hans mandat er å stå for den forretningsmessige, men ikke den musikalske drift av koret. Det Musikalske ivaretas av Mus Leder Knut Nøst og hans nærmeste medspillere i Musikkutvalget.

Litt historie om hvordan vi er organisert

Enhver organisasjon med respekt for seg selv har vedtekter. Slik tenkte også ITKD (Initiativtagerne Til Korets Dannelse) ved korets oppstart. Koret skulle være grunnleggende seriøst i sin organisering med klare styringsfunksjoner og organisering, men samtidig gi medlemmene mulighet for medvirkning. Vedtektene
har siden 1984 vært korets eneste grunnleggende styringsdokument, og har i stått fast i 30 år med noen mindre justeringer og en større endring. For enkelthets skyld blir styret kalt ITKDs eftf. & Søn, og korets formann benevnes offisielt (og uoffisielt) som "& Søn".

Selve begrepet & Søn kom til ved at Hr. Sveinung Bendiksen underveis i stiftelsesprosessen i 1984 gikk i bresjen for at korets navn skulle være langt og pretensiøst. Hans egne ord:"Eg huske jaffal at eg slengde på & Søn, og dermed fekk eg det ærefulle oppdraget å bli korets fysste & Søn."

Koret har 4 årsmøter i året. Årsmøte nr 4 (i november hvert år) velger & Søn. Han velger selv de øvrige medlemmer av ITKD's eftf. & Søn, dvs. Skriver/arkivarkivar, Kassabetjent, Manntallsfører og Noteforvalter.
Sammensetningen av ITKD's eftf. & Søn skal fremlegges for korets medlemmer på første øvelse etter at valg av & Søn har funnet sted.

Vedtektsendring i 1997: Den største endringen i vedtektene fant sted ved endret organisasjonsstruktur i 1997. Frem til da var koroldermannen korets leder. Etter omstruktureringen ble & Søn korets leder, men det ble også inntatt en ny bestemmelse i vedtektene om at koret skal ha en Koroldermand. Dette er en honorær stilling som ivaretar de seremonielle gleder og plikter som ITKD's eftf.& Søn til enhver tid vil at Koroldermand skal ivareta. 
Koroldermand velges når abdikasjon eller oppgivelse av ånden  nødvendiggjør en slik handling.

 

bottom of page